Phòng Kế hoạch- Tài chính

Giám đốc:

– Họ và tên: Võ Cánh Sinh

– Học hàm, Học vị:  Bác sĩ chuyên khoa II

Phó Giám đốc:

– Họ và tên: Trịnh Văn Khởi

– Học hàm, Học vị: Bác sĩ chuyên khoa II

Trưởng phòng:

– Họ và tên: Phương Ngọc Trang

– Học hàm, Học vị: Cử nhân Kinh tế

Phó Trưởng phòng:

– Trần Thái An – Học hàm, Học vị: Bác sĩ chuyên khoa I Tâm thần

– Nguyễn Thị Ngọc Tính – Học hàm, Học vị: Cử nhân kinh tế

Nhân Lực:

– Cơ cấu nhân lực: 13 người

Trình độ nhân lực:

+ Bác sĩ chuyên khoa II  : 02
+ Bác sĩ chuyên khoa I : 01
+ Đại học khác : 06
+ Điều dưỡng : 02

+ Y sĩ:  01

+ Cao đẳng CNTT: 01

1. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kế hoạch

Chức năng:

Bộ phận kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là bộ phận nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện, tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

Nhiệm vụ

* Công tác kế hoạch tổng hợp

– Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

– Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

– Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

– Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

– Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

– Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

– Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

* Công tác chỉ đạo tuyến

– Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

– Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

– Định kỳ sơ kế, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.

– Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện

2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tài chính

Chức năng

Bộ phận Tài chính là bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động bệnh viện.

Nhiệm vụ

– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

– Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3863 056 - Fax: 0292 3781 437

Email: bvtamthan@cantho.gov.vn