Phòng Tổ chức Cán bộ

Phó Trưởng phòng:

– Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

– Học hàm, Học vị:  Dược sĩ chuyên khoa I

Nhân Lực:

– Cơ cấu nhân lực: 12 người

– Trình độ nhân lực:

+ Chuyên khoa I: 01

+ Đại học: 02

+ Trung cấp: 02

+ Sơ cấp: 07

Chức Năng: Giúp Giám đốc trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách cho công chức viên chức, người lao động trong bệnh viện, công tác hành chính tổng hợp và văn phòng theo quy định của Nhà nước.

Nhiệm Vụ:

* Nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện lập – Kế hoạch tổ chức bộ máy đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực trình Giám đốc xét duyệt. Thực hiện công tác đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác lao động tiền lương, quản lý hồ sơ nhân lực.

* Nhiệm vụ công tác hành chính quản trị

– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

– Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

– Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

– Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

– Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

– Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe đi công tác và cấp cứu theo quy định.

– Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch .

– Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện và xử lý chất thải bệnh viện.

– Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

– Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

– Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

– Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3863 056 - Fax: 0292 3781 437

Email: bvtamthan@cantho.gov.vn